AfsprakenManager

Algemene voorwaarden AfsprakenManager

Op het gebruik van AfsprakenManager is het Nederlands Recht van toepassing, aangevuld met onderstaande, algemene voorwaarden van AfsprakenManager, hieronder beschreven. AfsprakenManager is een handelsnaam van Finance Prospects B.V., Boogschutterstraat 1, 7324 AE Apeldoorn. Finance Prospects is producent en beheerder van het platform AfsprakenManager.
Met “Lid” wordt in de onderstaande paragrafen gedoeld op allen die gebruik maken van het systeem AfsprakenManager via een uitgegeven en gecontroleerd account of accounts.

Artikel 1: Algemene voorwaarden

 1. AfsprakenManager stelt haar internetplatform beschikbaar aan Lid ten behoeve van de aanschaf en verwerking van financiële leads en/of -afspraken van verschillende labels. Labels zijn handelsmerken van de leveranciers  die zijn aangesloten bij AfsprakenManager.
 2. AfsprakenManager respecteert het eigendom, zijnde inhoudelijke informatie behorende bij elke gekochte lead en afspraak door Lid. Het is AfsprakenManager verboden leads en afspraken nogmaals te verkopen of de inhoud te verstrekken aan derden.
 3. Het is AfsprakenManager toegestaan de inhoudelijke informatie van leads en afspraken te gebruiken voor statistische rapporten waarbij identificerende gegevens niet gepubliceerd of verstrekt mogen worden aan derden.
 4. AfsprakenManager verplicht zich de inhoudelijke informatie van door Lid gekochte leads en afspraken te beheren en op elk gewenst moment beschikbaar te stellen via www.afsprakenmanager.nl.
 5. Aangesloten leveranciers bij AfsprakenManager hebben een overeenkomst met AfsprakenManager waarin zij hebben vastgelegd af te zien van eigendomsrecht na verkoop van een lead of een afspraak. Verandering van eigendom wordt veroorzaakt door koop of retournering van een lead of afspraak door Lid. AfsprakenManager faciliteert in dit proces, en verzorgt de inzage in de gegevens van de aangekochte lead of afspraak door Lid.
 6. Alle leveranciers van AfsprakenManager hebben een overeenkomst met AfsprakenManager waarin is vastgesteld dat ‘op AfsprakenManager verkochte leads en afspraken’ niet aan een andere Lid dan Lid verkocht worden door de betreffende leverancier.
 7. Het is Lid verboden leads en afspraken aan te schaffen met het doel de daarin vermelde informatie aan te bieden aan andere intermediairs of tussenpersonen buiten de eigen organisatie.
 8. Met de koop van leads en afspraken heeft Lid de intentie de betreffende informatie ook daadwerkelijk te gebruiken voor het verkopen of bemiddelen van financiële producten.
 9. Met de koop van afspraken verplicht Lid zich in persoon op de betreffende afspraak te verschijnen of zelf contact op te nemen met betreffende cliënt voor een nieuwe afspraak of afzegging.
 10. Lid is verantwoordelijk voor de onderhoud van contactgegevens met de functie Mijn Account.

Artikel 2: Interpretatie Wet op financieel toezicht

 1. Lid verklaart gecertificeerd te zijn volgens de wet financieel toezicht (Wft) voor alle leads en afspraken die door Lid gebruikt worden voor de verkoop en advisering van financiële producten. Daartoe heeft Lid een inschrijving bij het AFM hetgeen na aanmaken account(s) en periodiek gecontroleerd wordt door AfsprakenManager.
 2. AfsprakenManager behoudt zich het recht voor certificering van Lid t.a.v. Wft te controleren in de registers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en bij onvoldoende certificering toegang te ontzeggen met in achtneming van een redelijke termijn voor afhandeling van lopende leads en afspraken. In deze periode mogen geen leads of afspraken meer aangekocht worden.

Artikel 3: Klachten

 1. Klachten over labels en leveranciers of over het systeem van AfsprakenManager worden geadresseerd aan AfsprakenManager via info@afsprakenmanager.nl.
 2. Ingediende klachten worden door AfsprakenManager binnen één week beantwoord en in behandeling genomen.
 3. Inhoudelijke klachten over een via AfsprakenManager aangekochte lead of afspraak dienen te worden gericht aan de betreffende leverancier. Voor dit doel levert AfsprakenManager altijd contactgegevens van leveranciers.
 4. Het in behandeling nemen van klachten door AfsprakenManager kan niet leiden tot creditering van de rekening-courant.

Artikel 4: Financiële voorwaarden

 1. Lid kan uitsluitend online financiële leads en –afspraken kopen via haar rekening-courant bij AfsprakenManager. Hierbij is Lid verantwoordelijk voor voldoende saldo.
 2. AfsprakenManager stelt Lid een online, actueel rekeningoverzicht ter beschikking waarin saldo en recente mutaties inzichtelijk worden weergegeven.
 3. Wanneer er sprake is van gehonoreerde retourneringen worden alle aanschafkosten gecrediteerd op de rekening-courant van Lid.
 4. Alle op AfsprakenManager genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.
 5. Indien aanbieders een B.T.W. vrijstelling hebben, wordt dat zichtbaar gemaakt in elke lead of afspraak van de betreffende leverancier. Er wordt dan geen B.T.W. berekend.
 6. AfsprakenManager verzorgt eenmaal per maand een factuur waarin alle aankopen en retouren uit de betreffende periode worden vermeld. Facturen worden verstuurd per PDF en per e-mail aan het door Lid opgegeven e-mailadres.
 7. Het saldo van de rekening-courant van Lid bij AfsprakenManager is altijd opeisbaar door Lid, waarbij de aanvraag voor teruggave wordt behandeld via het online terugboeking, dat verkrijgbaar is onder ‘FORMULIEREN’ van www.afsprakenmanager.nl.
 8. Voor de terugstorting van het actuele saldo van de rekening-courant op de rekening van Lid geldt een periode van 7 werkdagen.

Aldus (opnieuw) vastgesteld op 1 januari 2011 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.